|
|

Thời tiết. Bắc Kạn , Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Mời bạn chọn thành phố.

Kouei Mo
Kouei Muong
Kouei Pai
Kouei Po
Kouei Pouc
Kouei Pouck show map - 2
Koueï Quang
Kouei Sam (1)
Kouei Si
Kouei Soun
Kouei Sua
Kouei Tao
Kouei Tau
Kouei Tauo
Kouei Tcha
Kouei Tchao
Kouei Tiang
Kouei Tuoc
Kouei Vak
Kouei Xanh
Kouei Yan show map - 2
Kouei Yin
Làng Ben
Làng Lat
Loun Ga
Loung Kat
Loung Meing
Loung Mien
Loung Pan
Loung Pao
Loung Phai (1)
Loung Phap
Loung Sao
Loung Tao (1)
Loung Tiang
Loung Vien
Loung Xien
Lung Chô
Lung Leo
Lung Nie
Luong Khouong
Lương Thượng
Mai Lạp
Mô Hoan
Mo Tip
Mo Xat
Na Ba
Na Bang
Na Ben
Na Boc
Na Bou
Na Bua show map - 2
Na Buo
Na Ca show map - 3
Na Cam
Na Chot
Na Co
Na Cock
Na Com
Na Cou show map - 2
Na Coun
Na Cua
Na Dan
Na Dja
Na Don show map - 3
Na Dong
Na Doui
Nà Dzương
Na Ðinh
Na Fac
Nà Hai
Na Hi
Na Hin
Na Hoa show map - 3
Na Hou
Na Huong
Na Kat
Na Kei
Na Ken
Na Khao
Nà Khiêng
Na Khôi
Na Kot
Na Kouan show map - 2
Na Kouang
Na Koue
Na Kuet
Na La
show map - 2
Na Lai
Na Lai (1)
Na Lan show map - 2
Na Le
Na Lênh
Na Long
Na Ma
Na Man
Na Mi
Na Mock
Na Mon show map - 2
Na Mouc
Na Mouong
Na Muoy
Na Nao
Na Neu
Na Nian
Na Ong
Na Pa
Na Pai
Na Pak
Na Pang
Na Pao
Nà Pao
Na Pen
Na Pet
Na Pey
Na Pi
Na Pia
Na Pieng
Na Po
Na Pou
Na Pouc
Na Pouc (2)
Na Quang
Na Quat
Na Quet
Na Rì (1)
Na Sa show map - 2
Na Sang
Na Sao
Na Som
Na Ta
Na Tam
Na Tao
Na Tap
Na Tat
Na Tchuo
Na Tian
Na Tiao
Na Tie
Na Tioi
Nà Tiom
Na Toi
Na Tom show map - 2
Na Tou
Na Toum
Na Toun
Na Touong
Na Van
Na Vang
Na Ven
Na Yeou
Na Yey
Na Young
Nam An
Nam Ca
Nam Dji
Nam Djoan
Nam Hey
Nam Lao
Nam Linh
Nam Linn
Nam Nao
Nam Nghi
Nam Quit
Nam Tac
Nam Touc
Nan Hoa
Ngân Sơn
Nghĩa Tá
Nong Hạ
Pa Cop
Pa Hiem (1)
Pa Nat
Pa Pei
Pa Ti show map - 2
Pa Tien
Pac Can
Pac Hop
Pac Nằm
Pac Ngoi
Pac Phuong
Pac Tac
Pan Xa

Sửa lỗi đánh máy và dịch Nếu bạn thấy một lỗi đánh máy hoạcbiết cách viết đúng tên địa phương, bạn có thể tự chữa lỗi chính tả. Nhấn chuột vào tên địa phương để chỉnh sửa nó. Để lưu kết quả xin bạn nhấn Enter.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

lên

Thời tiết trong Bắc Kạn, Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trang 2